සෝමාලියාවල ඉන්නේ මුහුදු මංකොල්ලකාරයෝ, ලංකාවේ ඉන්නේ බැංකු මංකොල්ලකාරයෝ කියලා දැන් මුළු ලෝකයම දන්නවා. ඔන්න අරන්දීපු වෙනස – ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවේදී විමල් කියයි

 

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *