* තුන්කුළුදුල් බිල්ලක් දිලා බැඳුම්කර වංචාවේ මහමොළකරු බේරන්න හදන හැටි විමල් කියයි.

* බැඳුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ අගමැතිවරාය ප්‍රමුඛ ඇමතිවරු එම තනතුරුවලින් ඉවත් කරලා පෙන්නන්න ජනාධිපතිවරයා ඍජු
තීරණ ගන්න කෙනෙක් කියා

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *