මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදි ගමේ අපේක්ෂකයාගේ මුණ කළු ද සුදු ද නිල් ද රතු ද කියලා බලන්න එපා! – සිරිපාල ද ගුණපාල ද සෝමේ අක්ක ද කියලා බලන්න එපා! – උස ද මිටි ද කියලා බලන්න එපා! මේ මැතිවරණයෙන් තීරණය කරන්නේ ජාතියේ ඉරණමයි


ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *