කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය දුරකථන මඟින් දැනුම්දී ඇණවුම් කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලටම ගොස් ලබාදෙන වැඩසටහන අද උදෑසන කඩුවෙල සංවර්ධන කමිටු සභාපති, අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ නිරීක්ෂණය යටතේ ආරම්භ විය.

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ඔබට පහත දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව නිවසටම ගෙන්වාගත හැකිය.

0763 769 035
0710 402 905
0772 125 453
0718 788 465

 

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *