‘කොළඹ සජ්ජන මන්ත්‍රණයේ’ ජනපති සම්ප්‍රාප්තිය…

‘කොළඹ සජ්ජන මන්ත්රණයට’ ප්රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිදුන් එක් වූ අතර විමල් වීරවංශයන් වෙනුවෙන් එක්ව සිටි පිරිසට ආචාර කරමින් වේදිකාවට සම්ප්රාප්ත වූ එතුමන්ට ලැබුණේ ඉමහත් උණුසුම් ප්රතිචාරයකි.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *