ජන පැතුම් ඉටු කළ තවත් මහජන දිනයක්…

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අද (09) සුපුරුදු පරිදි මහජන තම දිනය පවත්වනු ලැබුවේ 73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03 ස්ථානයේ පිහිටි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

එහි දී නව රැකියා අවස්ථාවන්, ස්ථාන මාරු වීම්, දරුවන්ට යෝග්‍ය පාසල් ආදී ජන ගැටළු මෙන්ම ජීවනෝපාය මාර්ග, නිවාස, ඉඩම් ආදී අවශ්‍යතා පිළිබඳ ගැටලු විශාල පිරිසක් ඉමහත් බලාපොරොත්තු සහගතව අමාත්‍යවරයා හමු වී ඉදිරිපත් කරනු ලැබූහ.

විමල් වීරවංශ මහතා ඒවාට අදාළ විසඳුම් හැකි උපරිමයෙන් සලසා දීමට කඩිනමින් පියවර ගනු ලැබූ අතර මේ ඒ පිළිබඳ කාච සටහනකි.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *