ජානිපෙ නායක, අමාත්‍ය විමල් වීරවංශයන් පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි නා හිමි බැහැදකියි. ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අද (22) ගල්කිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ දී පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි නා හිමි බැහැ දැක ආශිර්වාදය ලබා ගත්තේය.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *