‘දැයේ ඉරණම සියතට ගනිමු!” ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ තුන්වන ජාතික සමුළුව සැප්තැම්බර් 08 වැනිදා සවස 2:30ට සජීවී විකාශය

‘දැයේ ඉරණම සියතට ගනිමු!” ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ තුන්වන ජාතික සමුළුව සැප්තැම්බර් 08 වැනිදා සවස 2:30ට සජීවී විකාශය

 

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *