බම්බලපිටියේ වජිර පුල්ලෙයාර් කෝවිලේ රටට පණ දෙන විමල් වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පූජාවක් !

ශ්රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ ජාතික සංවිධායක, ජානිපෙ නායක කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ ජය විජයග්රහණයක් බවට පත් කිරීමට අද වන විට කොළඹ දිස්ත්රික් දමිළ ජනතාව ද එක්ව සිටිති. ඊයේ (10) බම්බලපිටියේ වජිර පුල්ලේයාර් කෝවිලේ දී ආශිර්වාද පූජාවක් ද එම ප්රදේශයේ දමිළ ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් ජන හමුවක් ද පැවැත්වුණේ එහි මූලාරම්භයක් ලෙස ය. මේ අවස්ථාවන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම ඥානමූර්ති ආනන්දන් මහතා සිදුකොට තිබිණි.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *