“ඉස්ලාම් අන්තවාදය : පාස්කු කොමිසමෙන් ඔබ්බට” ප්‍රසිද්ධ දේශනය

“ඉස්ලාම් අන්තවාදය : පාස්කු කොමිසමෙන් ඔබ්බට”
ප්රසිද්ධ දේශනය
ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක
කර්මාන්ත අමාත්
විමල් වීරවංශ
මාර්තු 09 සවස 3:30ට
කොළඹ තුම්මුල්ල සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයේදී…
දැයට හිතැති සැමට ඇරයුම්

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *