උත්තර ලංකා සභාගයේ ප්‍රථම මාධ්‍ය සාකච්ඡා

🔴 රාජ්ය අමාත්ය ධුර තිස්හතක් පිදීමෙන් සර්වපාක්ෂික පාලනයක් පිළිබඳ අදහස තවදුරටත් වලංගු නොවන බව ඔප්පු වී අවසන්.
🔴 අපට ලැබෙන මුල් අවස්ථාවේදීම ශ්රී ලංකාව ‘හයිටියක්’ බවට පත්කිරීමේ මේ ගමන ආපසු හරවනවා.
-උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති, හිටපු අමාත්ය විමල් වීරවංශ
(උත්තර ලංකා සභාගයේ ප්රථම මාධ්ය සාකච්ඡාව/2022-09-09)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *