ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එළැඹී ඇති ගිවිසුම ආණ්ඩුව වහා රටට හෙළි කළ යුතුයි!

🔴 ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමග එළැඹී ඇති ගිවිසුම ආණ්ඩුව වහා රටට හෙළි කළ යුතුයි!
🔴 එය ශ්රී ලංකා රාජ්යයේ “බෙල්ල මිරිකන” ගිවිසුමක් නම් ඊට එරෙහිව සියලු ජනතාව නැගී සිටිය යුතුයි!
උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති, ජානිපෙ නායක විමල් වීරවංශ

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *