තෙල් ඇමතිගේ ”මොකක්දෝ චෝදනා වගයක්” ගැන විමල් හෙළිකරයි.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *