මියගියේ කෙලෙසකදැයි නොදත් මිනිසුන් වෙනුවෙන් ‘ඉටි පහන් වැට’ විහාරමහදේවී එළිමහන් රංග පීඨයේ සිට සජීවී විකාශය

මියගියේ කෙලෙසකදැයි නොදත් මිනිසුන් වෙනුවෙන් ‘ඉටි පහන් වැට’විහාරමහදේවී එළිමහන් රංග පීඨයේ සිට
සජීවී විකාශය.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *