රට විකුණන පරගැති පාලනයට එරෙහි උත්තර ලංකා මැයි රැලිය මැයි 01 සවස 3:00ට කොළඹ හයිඩ් පිටියේදී

රට විකුණන පරගැති පාලනයට එරෙහි උත්තර ලංකා සභාගයේ මැයි රැලිය, මැයි 01 වැනිදා සවස 3:00 ට කොළඹ හයිඩ් පිටියේදී පැවැත්වේ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *