2009න් පසු මෙරට ආර්ථිකය බිඳවට්ටපු හැටි හොයන්න පූර්ණ බලැති ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කළ යුතුයි!

🔴 2009න් පසු මෙරට ආර්ථිකය බිඳවට්ටපු හැටි හොයන්න පූර්ණ බලැති ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කළ යුතුයි!
🔴 ගොවියා -කර්මාන්තකරුවා ඇතුළු ඇත්ත සමාජ පීඩනයට පත් වූ පිරිස් මර්දනය ලෑස්ති වෙන්න එපා!
🔴 ‘සාගත කැරලි’ නමින් එන රට අරාජික කිරීමේ සැලසුමට ඉඩදී බලා නොසිට වහා ආහාර හිඟයට ප්රායෝගික පිළියම් යෙදිය යුතුයි!
-ජානිපෙ ප්රචාරක ලේකම් මොහොමඩ් මුසම්මිල් ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරයි

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *