මීළඟට බඩගින්නයි යුද්ධ කරන්න පටන් ගන්නේ. එය වළක්වා ගැනීම සඳහායි සැලැස්මක් අවශ්‍ය වන්නේ

🔴 මීළඟට බඩගින්නයි යුද්ධ කරන්න පටන් ගන්නේ. එය වළක්වා ගැනීම සඳහායි සැලැස්මක් අවශ්ය වන්නේ!
🔴 රැජිනට අවසන් ගෞරව දැක්වීම ප්රමුඛම දේ කියා හිතන, සැලැස්මක් නැතිව යන මේ “එදා වේල ටුවර්ස්” පාලනයට වත්මන් අර්බුදයට උත්තර දීමට හැකි යැයි අපි විශ්වාස කරන්නෙ නැහැ!
(ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, විමල් වීරවංශ මහතා ‘ජාතික සභාව’ පිළිබඳ විවාදයේ දී සිදු කළ කතාව /2022-09-20)

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *